Your browser does not support JavaScript!
新增網頁1

   通訊工程學系

                                                                                                                                                               ENGLISH   簡體中文  中華大學首頁

---------------------------------------------------------------

Menu
國立教育電台專訪

 

國立教育電台專訪
--------------------------
 
主持人與通訊系學生們的訪談
主持人與王志湖老師的訪談
國立教育廣播電臺
主持人陳翔、田慶誠主任、王志湖老師以及通訊系學生們留影